บริการ

การบริหารจัดการอาคารชุด
(Property Management)

เราทำมากกว่าการบริหารจัดการ แต่ยังรวมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการและเหนือกว่า

  • ดูแลและวางแผนการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมอุปกรณ์ เครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เพื่อคงมูลค่าของสินทรัพย์ตลอดการใช้งาน
  • วางแผนด้านบัญชี จัดทำงบประมาณและทะเบียนทรัพย์สินอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
  • บริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับอาคารชุด และระเบียบการพักอาศัย
  • ให้คำแนะนำด้านประกันภัยที่เหมาะสมกับโครงการ
  • กำกับดูแลการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาและคู่สัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและกฎระเบียบของอาคาร
  • อัพเดตข่าวสารและกิจกรรมให้แก่ผู้พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอ