บริการ

การบริหารจัดการอาคารสถานที่และบุคลากร
(Facility Management)

เราใส่ใจคุณภาพและลงลึกในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ภายนอกอาคารจนถึงพื้นที่ใช้สอย และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร

  • บำรุงรักษาสภาพอาคาร พื้นที่ส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  • อัพเดตข่าวสาร และประกาศให้แก่ผู้อยู่อาศัยสม่ำเสมอ
  • วางแผนจัดทำและควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป็นตัวกลางการประสานงานระหว่างเจ้าของอาคาร ผู้เช่า และผู้เกี่ยวข้อง