บริการ

การบริหารจัดการด้านงานบัญชี
(Accountancy Management)

เราดูแลงานด้านการเงินอย่างเป็นระบบและโปร่งใส เพื่อมอบความมั่นใจพร้อมให้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

  • จัดทำบัญชีนิติบุคคลสำหรับอาคารชุด อาคารสำนักงานและพาณิชย์ และบริหารจัดการการเช่าอาศัย
  • ควบคุมดูแลรายรับรายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงิน รวมไปถึงการทำภาษีในบัญชีที่เกี่ยวข้อง และออกรายงานทางการเงิน
  • ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด
  • จัดทำระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ