บริการ

การบริหารจัดการด้านการเช่าอาศัย
(Tenancy Management)

เราเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการทรัพย์สิน และการประสานงานระหว่างเจ้าของพื้นที่ ผู้เช่า และนักลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

  • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของห้อง หรือนักลงทุนชาวต่างชาติ
  • ดูแลทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
  • เรียกเก็บเงินค่าเช่า และทำรายงานทางบัญชีเป็นประจำทุกเดือน
  • ตรวจการบำรุงรักษาสภาพอย่างสม่ำเสมอ และจัดหาบริการซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขัดข้องภายในสถานที่